Водоснабдяване на обекти

Водоснабдяването на сондите е съобразено с местните условия на работа. То може да стане по няколко начина:

  1. От естествен източник на самия обект;
  2. От изкуствени водохранилища;
  3. От водоснабдителни сондажи;
  4. Транспортиране с превозни средства от по-далечно разстояние.

Докато за участниците на детайлното проучване обезателно трябва да се потърси начин и да се построи водопровод и водопроводна мрежа, при отделните сондажи за търсене и при структурните сондажи за предпочитане е това да става с камион или други превозни средства, ако в близост със сондата няма водоизточник с достатъчен обем.

При сондажите, снабдявани от водопроводната мрежа трябва да се прокара основния водопровод по дълга ос на участника и то така, че да осигури доставяне на вода до всички проектирани точки.

За равнинен терен това е лесно осъществимо, а в планината създава значителни затруднения. Най0рационалното разрешаване в такива случаи е да се построи резервоар на най-висока кота на участие с вместимост, осигуряваща поне двудневно самостоятелно снабдяване с всички сонди до обекта.

Основните водни източници биват реки, езера, кладенци и пр. Често при плитък водоносен хоризонт, водоснабдяването се урежда като при всяка сонда се изкопава шурт, от който се черпи вода, стига дебита да е подходящ.

В планинските местности при недостиг на дебит на водоизточника се правят малки изкуствени водохранилища, с преграждане с насипи или бетонна стена. В безводните участъци, ако има минни изработки се използва руднична вода, която се докарва от малки язовири.

Използват се също и водоснабдителни сондажи с дебит при естествен напор или чрез изкуствено изпомпване.

В крайбрежните райони се използват сондажи на морска вода. Ако се работи с глинена промивка, тя се подлага на предварителна обработка.